Κώστας Πουπάκης

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 -

Προτάσεις στοχευμένης αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα

E-mail Εκτύπωση

 

neoi


Η ερώτηση των ευρωβουλευτών Κ. Πουπάκη και Γ. Παπαστάμκου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Σύμφωνα με εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Eurostat που έχουν δημοσιευθεί κατά το πρώτο τετράμηνο του 2012, τα ποσοστά ανεργίας σε νεαρές ηλικίες (15 με 24) στα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση κατά τα τελευταία έτη, με ορατό πλέον τον κίνδυνο δημιουργίας μιας "χαμένης γενιάς". Ειδικώς δε για την περίπτωση της Ελλάδας, το ποσοστό ανεργίας των νέων για το 2012 ξεπερνά το 50%. Έχοντας πλήξει ανεπανόρθωτα την κοινωνική συνοχή των λαών του ευρωπαϊκού νότου, η παρούσα οικονομική κρίση έχει αναδείξει εναργώς την αλληλεξάρτηση των οικονομιών και των αγορών εργασίας της ΕΕ, ώστε να καθίσταται αναγκαίος ο ενισχυμένος συντονισμός των πολιτικών απασχόλησης.

 

Θεωρεί η Επιτροπή ότι στοχευμένα μέτρα όπως:

  1. η αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης του προγράμματος "Erasmus για νέους επιχειρηματίες", καθώς και η παροχή κινήτρων στους επιχειρηματίες προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερος βαθμός συμμετοχής τους στο πρόγραμμα,
  2. η παροχή κινήτρων στους εργοδότες για την πρόσληψη περισσότερων νέων, όπως η επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλουν για την πρόσληψη νέων ανέργων, η επιδότηση των επιχειρήσεων που προσλαμβάνουν μαθητευόμενους και ανειδίκευτους νέους που έχουν μείνει εκτός αγοράς εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσω της διάθεσης πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, καθώς και η δυνατότητα μείωσης των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων που προβαίνουν σε προσλήψεις νέων εργαζόμενων - με την προϋπόθεση ότι δε λειτουργεί σε βάρος των δικαιωμάτων των ήδη απασχολούμενων (αποφυγή εκούσιας αντικατάστασης ήδη εργαζομένων με νέους με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους)
  3. η στενότερη διασύνδεση μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων εύρεσης απασχόλησης καθώς και των πανεπιστημίων με το πρόγραμμα EURES έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση - στο πλαίσιο της κινητικότητας - και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αδυναμίας κάλυψης θέσεων εργασίας λόγω έλλειψης κατάλληλων υποψηφίων, δύνανται να συμπεριληφθούν σε προτάσεις της για την δημιουργία συνθηκών οικονομικής μεγέθυνσης και αντιμετώπισης της ανεργίας στην Ελλάδα;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης