Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα κινητήρων και θέρμανσης για τα ελληνικά νησιά

Εκτύπωση


Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Στην Ελλάδα μεταξύ των τομέων της οικονομίας που έχουν επιβαρυνθεί ιδιαίτερα από την υφιστάμενη οικονομική συγκυρία και την υψηλή φορολογία είναι και η αγορά πετρελαιοειδών(μεταξύ άλλων ΦΠΑ και ΕΦΚ), με αποτέλεσμα τη μειωμένη κατανάλωση αυτών και το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων του είδους. Ειδικότερα στις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας λόγω της απομακρυσμένης θέσης του από τον ηπειρωτική χώρα, αλλά και τους περιορισμένου πληθυσμού τους, παρατηρείται μεγαλύτερη ύφεση στην εν λόγω αγορά, που χωρίς την εφαρμογή ευνοϊκότερων ρυθμίσεων η κατάσταση είναι δύσκολα αναστρέψιμη. Δεδομένου ότι η Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των εξόχως απόκεντρων περιοχών της, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι απομονωμένες και νησιωτικές και την ανάγκη στήριξης της ανάπτυξής τους με τη λήψη ειδικών μέτρων που λαμβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη γεωγραφική θέση των περιοχών αυτών, ερωτάται η Επιτροπή:


  1. Αντίστοιχα με το πλαίσιο που ισχύει για τις γεωγραφικές παρεκκλίσεις στο ΦΠΑ τόσο για τα ελληνικά νησιά όσο και για άλλες περιοχές της ΕΕ (Οδηγία 92/77/ΕΟΚ), θα μπορούσε η Ελλάδα να αξιοποιήσει τις διατάξεις της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (ιδίως το άρθρο 19 παρ. 1), προκειμένου να ισχύσει ένα αντίστοιχο καθεστώς γεωγραφικής διαφοροποίησης στον ΕΦΚ στα καύσιμα κινητήρων και θέρμανσης για τα ελληνικά νησιά; Λαμβάνοντας βέβαια υπόψη μια προβλεπόμενη μείωση του ΕΦΚ κατά μέτριο ποσοστό, ώστε να αντισταθμιστεί μεν το κόστος μεταφοράς, με το οποίο επιβαρύνονται οι περιοχές αυτές αλλά και να μην οδηγήσει σε αθέμιτες πρακτικές στην κατανάλωση, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 7 της εν λόγω οδηγίας για τα ελάχιστα προβλεπόμενα επίπεδα.
  2. Έχοντας ως δεδομένο ότι οι γαλλικές αρχές (σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ) ζήτησαν και τελικά τους χορηγήθηκε άδεια για εφαρμογή μειωμένου συντελεστή φορολογίας της αμόλυβδης βενζίνης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο και διατίθεται προς κατανάλωση στα διοικητικά διαμερίσματα της Κορσικής, (απόφαση Συμβουλίου 2007/880/ΕΚ), έχει υποβάλλει ποτέ η Ελλάδα αντίστοιχο αίτημα για τα ελληνικά νησιά;
  3. Θεωρεί ότι υφίστανται σήμερα ισότιμες συνθήκες μεταξύ των καταναλωτών των ελληνικών νησιών και αυτών της ηπειρωτικής Ελλάδας στον τομέα της αγοράς καυσίμων;
Share