Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 -

Κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσίων σε κλάδους από την ενσωμάτωση της ΕΚ 2005/36 στην ελληνική έννομη τάξη. Η περίπτωση του φυσικοθεραπευτή

E-mail Εκτύπωση

Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

 

Στο ευρύτερο πλαίσιο της εμπέδωσης μιας κοινής στρατηγικής για την ενιαία αγορά και με στόχο την άρση των εμποδίων για την ελεύθερη κυκλοφορία επαγγελματιών και διακίνηση υπηρεσιών εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο η ΕΚ 2005/36 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, που ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 38/2010, το οποίο σε δεύτερη φάση υπέστη τροποποιήσεις με την ψήφιση των νόμων 4093/2012 και 4111/2013. Με τις τελευταίες αυτές τροποποιήσεις διευρύνονται τόσο το πεδίο εφαρμογής, όσο και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας καθιερώνοντας ουσιαστικά μια παράλληλη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων -και όχι επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών- η οποία εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους αφενός για την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συγκεκριμένους κλάδους και αφετέρου για τη διαμόρφωση ενός ασαφούς περιβάλλοντος απόκτησης πρόσβασης από μη πραγματικούς δικαιούχους στην άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.. Με δεδομένη την εισαγωγή -σύμφωνα με την ΕΚ 2005/36- της έννοιας του «μετανάστη εργαζόμενου-επαγγελματία», καθώς και του δικαιώματος των κρατών-μελών να ορίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο απαραίτητων προσόντων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην επικράτειά του, ερωτάται η Επιτροπή:


  • Συμμερίζεται τον κίνδυνο και την αγωνία των επαγγελματικών ενώσεων για την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κλάδου τους από ενδεχόμενη αναγνώριση τίτλων σπουδών απονεμηθέντων από εγχώριες σχολές ιδιωτικού δικαίου που έχουν συμφωνίες δικαιόχρησης (franchising) με εκπαιδευτικά ιδρύματα άλλων κρατών μελών, όταν τα τελευταία δεν είναι αναγνωρισμένα από το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας τους;
  • Με βάση την αυξημένη ευθύνη άσκησης του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή και ταυτόχρονα την ευχέρεια των κρατών μελών να αναγνωρίζουν σύμφωνα με την νομοθεσία τους τα επαγγελματικά προσόντα, κρίνει σκόπιμη την εισαγωγή πρόσθετων προϋποθέσεων -ανάλογων άλλων ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων- για την απόκτηση της σχετικής επαγγελματικής ισοδυναμίας;
  • Υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα άλλων κρατών μελών που στην κατεύθυνση της θωράκισης της αξιοπιστίας του εν λόγω επαγγέλματος έχουν προχωρήσει στη θέσπιση πρόσθετων κριτηρίων ή διαδικασιών; Αν ναι, τότε ποιά είναι αυτά;
 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης