Κίνδυνος υποβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσίων σε κλάδους από την ενσωμάτωση της ΕΚ 2005/36 στην ελληνική έννομη τάξη. Η περίπτωση του φυσικοθεραπευτή

Εκτύπωση

Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

 

Στο ευρύτερο πλαίσιο της εμπέδωσης μιας κοινής στρατηγικής για την ενιαία αγορά και με στόχο την άρση των εμποδίων για την ελεύθερη κυκλοφορία επαγγελματιών και διακίνηση υπηρεσιών εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο η ΕΚ 2005/36 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, που ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 38/2010, το οποίο σε δεύτερη φάση υπέστη τροποποιήσεις με την ψήφιση των νόμων 4093/2012 και 4111/2013. Με τις τελευταίες αυτές τροποποιήσεις διευρύνονται τόσο το πεδίο εφαρμογής, όσο και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας καθιερώνοντας ουσιαστικά μια παράλληλη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων -και όχι επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών- η οποία εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους αφενός για την υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συγκεκριμένους κλάδους και αφετέρου για τη διαμόρφωση ενός ασαφούς περιβάλλοντος απόκτησης πρόσβασης από μη πραγματικούς δικαιούχους στην άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.. Με δεδομένη την εισαγωγή -σύμφωνα με την ΕΚ 2005/36- της έννοιας του «μετανάστη εργαζόμενου-επαγγελματία», καθώς και του δικαιώματος των κρατών-μελών να ορίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο απαραίτητων προσόντων ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην επικράτειά του, ερωτάται η Επιτροπή:


Share