Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 -

Καταχρηστικός χαρακτηρισμός ως ορισμένου χρόνου, εργαζομένων με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας στο Δημόσιο

E-mail Εκτύπωση

Στο πλαίσιο της κάλυψης πάγιων και διαρκών αναγκών του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα παρατηρήθηκε το φαινόμενο της απασχόλησης προσωπικού με τη σύναψη διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, που άστοχα και καταχρηστικά αποκαλούνται ως προσλήψεις εποχιακού προσωπικού, ενώ στην πραγματικότητα υποκρύπτουν σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, μια και οι εργαζόμενοι αυτοί απασχολούνται στην ίδια θέση εργασίας με το ίδιο αντικείμενο από 4 έως και 20 χρόνια. Σε αντίθεση με την κοινοτική οδηγία 1999/70/ΕΚ, που αναγνωρίζει ήδη από το 1999 τα αυτονόητα δικαιώματα των εργαζομένων με αυτό το είδος εργασιακής σχέσης, προκειμένου να διεκδικήσουν και νομικά την εργασιακή τους αποκατάσταση και επιβάλλει την ίση μεταχείριση εργαζομένων ορισμένου και αορίστου χρόνου, οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο Τομέα δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με αυτά των συναδέλφων τους με μόνιμη σχέση εργασίας (μισθός και όροι εργασίας). Όπως προκύπτει και από τη νομολογία του Ανωτάτου Ελληνικού Δικαστηρίου, του Αρείου Πάγου «Ο ορθός δε νομικός χαρακτηρισμός της σύμβασης, ως κατ' εξοχήν έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας, ανήκει στο δικαστήριο, το οποίο, μη δεσμευόμενο από το χαρακτηρισμό, που προσέδωσαν τα συμβαλλόμενα μέρη, κρίνει, ερμηνεύοντας το περιεχόμενό της, όπως απαιτούν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και οι περιστάσεις, υπό τις οποίες συνήφθη η σύμβαση (Ολ. ΑΠ 18/2006)». Σε διαφορετική περίπτωση παραβιάζεται η Αρχή του Κράτους Δικαίου, και τίθενται υπό αμφισβήτηση θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά στοιχειοθετούνται στα άρθρα 6,13,14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σε αυτήν την κατεύθυνση ερωτάται η Επιτροπή:
• Ποιά είναι η γνώμη της σχετικά με τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, μετά από μακρά χρονική περίοδο συνεχών ανανεώσεων, σε σχέση εργασίας αορίστου με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα λαμβάνοντας υπόψη της γενικούς κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου;
• Πώς κρίνει τα νομοθετικά κενά στην κάλυψη των εργαζομένων με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου που προκύπτουν από τη μη ορθή ενσωμάτωση της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης