Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 -

Ενίσχυση της διασύνδεσης της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

E-mail Εκτύπωση

Η υγιής και ουσιαστική διασύνδεση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας συνιστά μια κορυφαία αναπτυξιακή και κοινωνικο-οικονομική πρόκληση για την Ε.Ε.. Σύμφωνα με τα σχετικά στατιστικά στοιχεία παρατηρείται μια έντονη διαφοροποίηση στα Κράτη Μέλη τόσο στη συμμετοχή και τις επιδόσεις των μαθητών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, όσο και στα ποσοστά ανεργίας και απασχόλησης των αποφοίτων σε εργασίες σχετικές με την ειδικότητά τους. Με δεδομένο ότι η αναβάθμιση και επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών, αλλά και η εύστοχη αντιστοίχηση των ειδικοτήτων με τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας θα αναβαθμίσουν τη συμμετοχή και την ποιότητα του μαθητικού δυναμικού δημιουργώντας ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον μετάβασης στην αγορά εργασίας, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Προτίθεται, μέσω κατευθυντήριων γραμμών στα Κράτη Μέλη, να ενισχύσει τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό των επαγγελματικών περιγραμμάτων και τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων;

2. Προτίθεται μέσα από την αξιοποίηση των πορισμάτων σχετικών μελετών και ερευνών να δώσει κατευθύνσεις για την αναμόρφωση των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών ανάλογα με τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στην κάθε ειδικότητα;

3. Αν πρόκειται να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστών πρακτικών μεταξύ των Κρατών Μελών, ώστε οι χώρες με χαμηλά ποσοστά συμμετοχής στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση να επεξεργαστούν και να υιοθετήσουν προτάσεις για την αναβάθμιση των σπουδών στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση;

4. Επεξεργάζεται ή πρόκειται να επεξεργαστεί κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο για να διασφαλιστεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο ενοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Κρατών Μελών στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της κινητικότητας στην Ε.Ε.;

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης