Κώστας Πουπάκης

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 -

Ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης μέσα από τη στήριξη των δημόσιων δομών παιδικής φροντίδας

E-mail Εκτύπωση

Η επίτευξη του στόχου για ποσοστό απασχόλησης 75% για άνδρες και γυναίκες ηλικίας 20 - 64 ετών τίθεται ως κύρια προτεραιότητα στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΕΕ2020, άμεσα συναρτούμενη με την αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών. Η άρση των διακρίσεων, μέσα και από την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, αποτελεί βασική προϋπόθεση, στοιχείο που επιβάλλει την ενδυνάμωση των πολιτικών και των δράσεων για τη «συμφιλίωση» οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Σε αυτήν την κατεύθυνση οι πολιτικές επιδομάτων για κάθε ανήλικο παιδί αποτελούν ιδιαίτερα διαδεδομένη πρακτική στην ΕΕ, ενώ ζωτικής σημασίας είναι και η ύπαρξη επαρκών και ποιοτικών δημόσιων δομών παιδικής φροντίδας. Δεδομένης, λόγω και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, της απώλειας εισοδημάτων, που έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία των γονέων να ανταπεξέλθουν στην πληρωμή των αντίστοιχων ιδιωτικών δομών σε πολλά κράτη-μέλη, όπως η Ελλάδα, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πρόκειται να προβεί σε συστάσεις για την ενίσχυση των δομών φροντίδας, κυρίως στα κράτη μέλη που παρουσιάζουν τις πλέον ανεπαρκείς δομές, στο πλαίσιο εξέτασης των εθνικών σχεδίων μεταρρυθμίσεων με αφορμή τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση;
2. Διαθέτει συνολικά στοιχεία για το ποσό, ως ποσοστό του ΑΕΠ, που διαθέτουν τα κράτη-μέλη, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις δημόσιες ή δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας;
3. Πώς διασφαλίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο το εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόμενο της φύλαξης παιδιών, η ποιότητα της φροντίδας και των εγκαταστάσεων, καθώς και η καταλληλότητα των απασχολουμένων; Προβλέπονται ορισμένες προϋποθέσεις ή και ελάχιστες εγγυήσεις;
4. Ποιά η άποψη της Επιτροπής για την παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων έτσι ώστε να συμπληρώνονται οι εν λόγω δράσεις δημόσιας φροντίδας από ΜΚΟ, συνδικαλιστικές οργανώσεις και ιδιωτικές επιχειρήσεις;
 

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης