Κώστας Πουπάκης

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 -

Oδηγία 2007/23/EΚ σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας

E-mail Εκτύπωση

[Ερώτηση των ευρωβουλευτών Κ.Πουπάκη & Γ.Παπανικολάου]

Η οδηγία 2007/23/EΚ προβλέπει το ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας, συμπεριλαμβανομένων των πυροτεχνημάτων. Η οδηγία ορίζει τους κανόνες που έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη μιας εσωτερικής αγοράς ειδών πυροτεχνίας ενώ, συγχρόνως, εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών.

Από τις 4 Ιουλίου 2010, τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι τα πυροτεχνήματα ευρείας κατανάλωσης, όταν διατίθενται στην αγορά, ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας, φέρουν τη σήμανση CE και συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης από φορέα κοινοποιούμενο από ένα εκ των κρατών μελών της ΕΕ.

Ερωτάται η Επιτροπή:
— Η οδηγία 2007/23/EΚ έχει μεταφερθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο του συνόλου των κρατών μελών; Σε ποια κράτη μέλη διαπιστώνονται προβλήματα;
— Υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία της Επιτροπής για μη ορθή μεταφορά της οδηγίας στο ελληνικό εθνικό δίκαιο;

Απάντηση στην ερώτηση

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης