Κώστας Πουπάκης

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017 -

Ασφαλιστική και συνταξιοδοτική αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας των σχολικών φυλάκων του Π.Δ. 164/2004

E-mail Εκτύπωση

 

sxolikos

Με την υπ’ αριθμ. 34100/24.11.1999 απόφαση του Ελληνικού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θέμα «Πρόγραμμα για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 2.700 ανέργων αποφοίτων Λυκείου, ηλικίας 25 – 64 ετών στη φύλαξη κτιρίων» καταρτίστηκε σχετικό πρόγραμμα «...με σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από ανέργους...με πιθανότητα μόνιμης απασχόλησης...» (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ. Φύλλου 2131/8.12.1999). Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα -ως καταρτιζόμενοι- υπάγονταν στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μόνο για τον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος (και αργότερα κατά του κινδύνου ατυχήματος).


Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος ακολούθησαν και άλλες διαδοχικές προγραμματικές συμβάσεις με αποτέλεσμα οι εν λόγω εργαζόμενοι να παραμείνουν αδιαλείπτως στις θέσεις τους μέχρι και το 2006, οπότε και κατατάχθηκαν σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους οικείους ΟΤΑ με βάση το Π.Δ. 164/2004, δηλαδή του ειδικού νομοθετήματος για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας -όσον αφορά το προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα- στις διατάξεις της οδηγίας 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου. Ταυτόχρονα η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ είχε αποφανθεί ομόφωνα ότι οι συγκεκριμένοι απασχολούμενοι παρείχαν εξαρτημένη εργασία καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες ενώ και η ίδια η Πολιτεία (ν.3320/2005) αναγνώρισε το συγκεκριμένο διάστημα (2001 έως 2006) ως χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, κατ’ επίφαση «σύμβαση μαθητείας», προκειμένου να υπολογιστεί τόσο στη μισθολογική εξέλιξη όσο και στη χορήγηση διαφόρων επιδομάτων. Στα ίδια έγγραφα, όμως, αναφέρεται ότι η αναγνώριση αυτή δεν αφορά την κατοχύρωση ασφαλιστικών ή συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.


Ο «Συνήγορος του Πολίτη» στη γνωμοδότησή του προτείνει τη συντομότερη δυνατή ρύθμιση του θέματος υποστηρίζοντας ρητά την ασφαλιστική και συνταξιοδοτική αναγνώριση της προϋπηρεσίας. Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πώς κρίνει το γεγονός ότι ενώ αναγνωρίζεται μια σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναγνωρίζονται τα απορρέοντα από αυτήν ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα;
  2. Θεωρεί ότι αυτό συνιστά παραβίαση της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση 2000/78/ΕΚ;
  3. Εκτιμά ότι αντίστοιχες ανακολουθίες σε εργασιακό και ασφαλιστικό επίπεδο δύνανται να αποτελέσουν προσχώματα για την ενίσχυση της κινητικότητας των εργαζομένων εντός Ε.Ε.;

alt

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης