Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 -

Κ. Πουπάκης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο χωρίς εξαιρέσεις ή «αστερίσκους». Υιοθέτηση νέου Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

E-mail Εκτύπωση

eurosocialfund 

 

Κ. Πουπάκης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο χωρίς εξαιρέσεις ή «αστερίσκους»

Υιοθέτηση νέου Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

Με μεγάλη πλειοψηφία υιοθετήθηκε, σήμερα, από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Έκθεση σχετικά με την Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με σημαντικές βελτιωτικές προσθήκες -για την αντιμετώπιση και των έκτακτα διαμορφούμενων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών- που, μεταξύ άλλων, αφορούν στα εξής:

  • Απλούστευση των διαδικασιών προκειμένου να μην υπάρχουν ανούσιες και αντιαναπτυξιακές καθυστερήσεις, με παράλληλη διασφάλιση της προσήκουσας διαφάνειας.
  • Επέκταση του επιλέξιμου ορίου ηλικίας από τα 25 στα 30 έτη για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενες από το ΕΚΤ δράσεις που αφορούν τους νέους (π.χ. «εγγύηση για τους νέους»).
  • Ιδιαίτερη μέριμνα για εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 54 ετών).
  • Διάθεση του 20% του προϋπολογισμού του Ταμείου σε δράσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από την ένταξη και παραμονή στην αγορά εργασίας.

 

Το ΕΚΤ δημιουργήθηκε το 1957 με την Συνθήκη της Ρώμης στη βάση της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο και σαφή στόχευση την αξιοποίησή του συνδράμοντας δράσεις για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης μέσω της ενεργητικής ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας, την αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και τη δημιουργία ανθρωπίνου δυναμικού υψηλής ειδίκευσης, την επίτευξη και διατήρηση υψηλού επιπέδου και ποιότητας απασχόλησης, την προώθηση της εδαφικής, περιφερειακής και κοινωνικής σύγκλισης, την ενίσχυση και αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών. Συνιστά τον κεντρικό οικονομικό μοχλό στήριξης και υλοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτικής για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, όπως αυτή χαράσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών στόχων και προτεραιοτήτων της Στρατηγικής της Ένωσης για την ερχόμενη δεκαετία «ΕΕ 2020».

 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης δήλωσε: "Το «χάσμα» μεταξύ των ακολουθούμενων δημοσιονομικών πολιτικών και των κοινωνικών αντοχών διευρύνεται επικίνδυνα, με τις ευρωπαϊκές κοινωνίες να βρίσκονται κυριολεκτικά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Απαιτείται, λοιπόν, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση της Ένωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διασφάλιση ενός επαρκούς προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και «έξυπνων» - ευέλικτων διαδικασιών για αποτελεσματικές δράσεις επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό που θωρακίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και Κεκτημένο χωρίς «εξαιρέσεις» ή «αστερίσκους». Η κοινωνική πολιτική επιβάλλεται να «επιστρέψει» στο επίκεντρο της οικονομικής στρατηγικής. Η Ευρώπη δεν μπορεί και δεν πρέπει να μετατραπεί σε μια σύγχρονη «Ιερή Δημοσιονομική Εξέταση»".

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης