Κ. Πουπάκης: Αναγκαία η «σύζευξη» της κοινωνικής διαδικασίας με την παραγωγική δραστηριότητα

Εκτύπωση

 

innovation

Κ. Πουπάκης: Αναγκαία η «σύζευξη» της κοινωνικής διαδικασίας με την παραγωγική δραστηριότητα

Κανονισμός για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Κοινωνική Αλλαγή και την Καινοτομία


Με σκοπό τη συνδρομή των προσπαθειών των κρατών μελών για την εκπλήρωση των κοινωνικών στόχων της Στρατηγικής «ΕΕ2020», υιοθετήθηκε την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου, από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νομοθετικό Ψήφισμα σχετικά με την Πρόταση Κανονισμού «για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Κοινωνική Αλλαγή και την Καινοτομία».

 

Το εν λόγω Πρόγραμμα προσανατολισμένο στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας, αλλά και την περαιτέρω βελτίωση των εθνικών πολιτικών κοινωνικής προστασίας και ένταξης, απαρτίζεται από τους εξής βασικούς άξονες:

 

Στη διαμόρφωση του γενικού πλαισίου του νέου Προγράμματος συμμετείχε ενεργά ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης προτάσσοντας, μεταξύ άλλων, ως σημεία αιχμής:

 

Σε αυτή την κατεύθυνση ο Έλληνας Ευρωβουλευτής δήλωσε σχετικά: “Η επίτευξη των κοινωνικών στόχων της Στρατηγικής «ΕΕ2020» και η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας έχουν κοινό παρανομαστή την οικοδόμηση μιας ανθρωποκεντρικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Οι κοινωνικές επενδύσεις μπορούν και πρέπει να καταστούν σημείο σύζευξης της κοινωνικής με την παραγωγική διαδικασία. Οι σημερινές σύνθετες προκλήσεις απαιτούν νέες προσεγγίσεις, δομές και πρακτικές. Η κοινωνική καινοτομία αποτελεί ένα πολύτιμο «εργαλείο» για την αναπτυξιακή κάλυψη ζωτικών κοινωνικών αναγκών και την ενεργητική ένταξη των ευπαθών –περιθωριοποιημένων- ομάδων στην οικονομική δραστηριότητα μετατρέποντας την απαραίτητη κοινωνική μέριμνα και προστασία σε «πηγή» δημιουργίας.”

Share