Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 -

"Ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας", σημαντική παρέμβαση του Κ. Πουπάκη με τροπολογίες σε σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

E-mail Εκτύπωση

"Ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας", σημαντική παρέμβαση του Κ. Πουπάκη με τροπολογίες σε σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 17 Ιουνίου 2010, ενέκρινε τη Στρατηγική "Ευρώπη 2020" - στρατηγική για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, προτάσσοντας την προώθηση μιας πιο αποδοτικής στη χρήση πόρων, βιώσιμης και ανταγωνιστικής οικονομίας. Σε μια περίοδο ιδιαίτερα υψηλών ποσοστών ανεργίας, ο οικολογικός μετασχηματισμός της οικονομίας προσφέρει μια διέξοδο στην έντονη κρίση που μαστίζει την απασχόληση, καθώς επίσης και ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα. Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα, υιοθετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Έκθεση Πρωτοβουλίας σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας, μέσω της οποίας αναδεικνύεται η πραγματική οικονομική και κοινωνική διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης και προτείνονται σημαντικές πρωτοβουλίες για την ομαλή και ουσιαστική μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία, όπως:

  • η υπεύθυνη και συντονισμένη αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων του οικολογικού μετασχηματισμού της οικονομίας, όπως η απώλεια συγκεκριμένων θέσεων εργασίας, με την παροχή πρόσβασης σε προγράμματα επανακατάρτισης και δια βίου εκπαίδευσης στους εργαζομένους που κινδυνεύουν ή έχουν ήδη μείνει άνεργοι,
  • η δημιουργία ποιοτικών και μακροπρόθεσμα βιώσιμων νέων θέσεων εργασίας στους νέους κλάδους της οικολογικής οικονομίας, όχι μόνο υψηλής ειδίκευσης αλλά επίσης μέσης και χαμηλής,
  • οι συνεργασίες μεταξύ των πανεπιστημίων και επιχειρήσεων με σκοπό τη διασφάλιση της σύνδεσης του εργατικού δυναμικού και των αναγκών της αγοράς εργασίας,
  • η ενδυνάμωση και εντατικοποίηση του κοινωνικού διαλόγου στο πλαίσιο της βιώσιμης οικονομίας, έτσι ώστε η υψηλή ανταγωνιστικότητα που καταγράφεται στον τομέα των επιχειρήσεων που εντάσσονται στη βιώσιμη οικονομία να μη λειτουργεί σε βάρος των συνθηκών και της ποιότητας της εργασίας.

Στο τελικό κείμενο της Έκθεσης ενσωματώθηκαν, συγκεντρώνοντας την υποστήριξη της πλειοψηφίας των πολιτικών ομάδων, μια σειρά τροπολογιών του Ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη, που προασπίζονται την ποιοτική και πλήρη απασχόληση, τα δικαιώματα των εργαζομένων, την ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών για την επίτευξη της περιφερειακής σύγκλισης και την ενίσχυση του θεσμού της Εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης στο πλαίσιο της διασφάλισης της προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής. Πιο συγκεκριμένα ο Κ. Πουπάκης, μεταξύ άλλων, υποστήριξε:

  • τη χρηματοδότηση στοχευμένων μελετών στις πλέον μειονεκτούσες περιφέρειες της ΕΕ, με σκοπό τον καθορισμό των αναπτυξιακών ενεργειών και στρατηγικών στόχων για τη δημιουργία ευνοϊκών όρων προσέλκυσης νέων πράσινων επιχειρήσεων,
  • την κατάρτιση ολοκληρωμένων σχεδίων αξιολόγησης από τα κράτη μέλη σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο,
  • την επανακατάρτιση των εργαζομένων σε κλάδους που πρόκειται να πληγούν από το μετασχηματισμό των τοπικών οικονομιών προς μια νέα βιώσιμη οικονομία και τη διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης τους σε νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας, και
  • την ενδυνάμωση της ανοικτής μεθόδου συντονισμού και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο της επιτυχούς και αποτελεσματικής διαχείρισης των δυσμενών κοινωνικών επιπτώσεων του μετασχηματισμού στην οικονομία.

"Ο οικολογικός μετασχηματισμός και η παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας στη βάση της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούν αναγκαία συνθήκη για την έξοδο της χώρας από την ύφεση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της. Η επιτυχής έκβαση του όλου εγχειρήματος απαιτεί ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο δράσης για την προσέλκυση επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αποτελεσματική και ουσιαστική αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων του οικονομικού μετασχηματισμού με τη μέγιστη δυνατή χρήση και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου", δήλωσε σχετικά ο Έλληνας Ευρωβουλευτής.

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης