Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 -

Ψηφίστηκαν, σήμερα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι Κατευθυντήριες Γραμμές για την Απασχόληση στο πλαίσιο της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020",

E-mail Εκτύπωση

Ψηφίστηκαν, σήμερα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι Κατευθυντήριες Γραμμές για την Απασχόληση στο πλαίσιο της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020",
Παρέμβαση του Κ. Πουπάκη με σειρά τροπολογιών

Οι κατευθυντήριες γραμμές για την Απασχόληση αποτελούν σημαντικό μηχανισμό συντονισμού των πολιτικών απασχόλησης των κρατών-μελών της Ε.Ε. αλλά και αξιολόγησης των αντίστοιχων εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων. Oι αντικειμενικοί σκοποί, οι προτεραιότητες και οι στόχοι τίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τις εθνικές κυβερνήσεις να είναι υπεύθυνες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των απαραίτητων πολιτικών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές της Στρατηγικής για την ερχόμενη δεκαετία, "Ευρώπη 2020", υπερψήφισε, σήμερα, Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τις Κατευθυντήριες γραμμές, που αφορούν τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών-μελών, διαμορφώνοντας τους εξής βασικούς άξονες για την Απασχόληση:
• Δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, με μείωση της ανεργίας και αύξηση της συμμετοχής του 75% του ενεργού πληθυσμού στην αγοράς εργασίας.
• Προώθηση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και της δια βίου μάθησης, ενίσχυση της αξιοπρεπούς εργασίας και ανάπτυξη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.
• Ενίσχυση της πολιτικής για την κοινωνική και οικονομική συνοχή για τη στήριξη της απασχόλησης.
• Καταπολέμηση της φτώχειας και προώθηση της κοινωνικής ένταξης (μείωση κατά 25% του ποσοστού των ανθρώπων που διαβιούν κάτω από τα εθνικά όρια της φτώχειας).

Πιο συγκεκριμένα στο κείμενο της Έκθεσης δίδεται, επίσης, ιδιαίτερη σημασία:
• στην κατάργηση των ανισοτήτων αναφορικά με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την εκπαίδευση,
• στην ανάγκη θέσπισης θεσμικού πλαισίου για τις άτυπες μορφές απασχόλησης,
• στην καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας (μείωση του ποσοστού στο 10%) και
• στην επίτευξη της αύξησης του δείκτη απασχόλησης κατά 10% για τις ευπαθείς ομάδες (εργαζομένους προχωρημένης ηλικίας, γυναίκες, νέους 15 - 24 ετών, άτομα με αναπηρία, μετανάστες κ.λπ.), ως μέσο ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης.

Στο τελικό κείμενο της Έκθεσης υιοθετήθηκαν, συγκεντρώνοντας την υποστήριξη της πλειοψηφίας των πολιτικών ομάδων, μια σειρά τροπολογιών του Ευρωβουλευτή Κ. Πουπάκη, στο πλαίσιο προάσπισης και διασφάλισης της πλήρους και ποιοτικής απασχόλησης, ενίσχυσης της εκπαίδευσης και επίτευξης της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής. Πιο συγκεκριμένα, με την παρέμβαση του Έλληνα Ευρωβουλευτή, ενσωματώθηκαν στην Έκθεση:
• η δημιουργία μακροπρόθεσμα βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης,
• η τόνωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, μέσω συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων και των φορέων εκπαίδευσης με σκοπό την αποτελεσματική αντιστοίχιση των αναγκών της αγοράς εργασίας και των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού,
• η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού της ΕΕ, ως μέσο τόνωσης της ανταγωνιστικότητας, καθώς επίσης και η παροχή κινήτρων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου της "διαρροής εγκεφάλων",
• ενώ υπογραμμίστηκε η διάσταση των διαφορετικών σημείων εκκίνησης των κρατών μελών, στο πλαίσιο διαμόρφωσης των απαραίτητων εθνικών συστάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Κ. Πουπάκης δήλωσε σχετικά: «Η οικονομική κρίση έχει μετεξελιχθεί σε κρίση απασχόλησης με έντονες κοινωνικές διαστάσεις, οδηγώντας 23 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες στην ανεργία και διογκώνοντας το ποσοστό των "φτωχών" εργαζομένων σε δυσθεώρητα επίπεδα. Η αγορά εργασίας βρίσκεται σε πλήρη απορρύθμιση και κατακερματισμό, με την άναρχη και χωρίς κανόνες επέκταση των άτυπων και επισφαλών μορφών απασχόλησης. Η μακροπρόθεσμη ανεργία, η ανεργία των νέων (20,5%), η ανακολουθία μεταξύ δεξιοτήτων και αναγκών της αγοράς εργασίας, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η χαμηλή κινητικότητα εργαζομένων συνιστούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Αυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με υπεύθυνες αναπτυξιακές πολιτικές, που θα αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα ενδυναμώνοντας την κοινωνική συνοχή και όχι με μονομερή μέτρα μείωσης του εργασιακού κόστους και περιστολών σε εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα».
 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης