Κώστας Πουπάκης

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 -

Αναγκαία η κοινωνική διάσταση στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης και σταθερότητας της Ένωσης, ειδικά στη ζώνη του Ευρώ, σημαντική παρέμβαση Κ. Πουπάκη με τροπολογίες

E-mail Εκτύπωση

Αναγκαία η κοινωνική διάσταση στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης και σταθερότητας της Ένωσης, ειδικά στη ζώνη του Ευρώ,
σημαντική παρέμβαση Κ. Πουπάκη με τροπολογίες

Η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής σε ισότιμη βάση με την προσπάθεια διασφάλισης της οικονομικής σταθερότητας τέθηκε στο επίκεντρο της γνωμοδότησης που ψήφισε η κοινοβουλευτική Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τη βελτίωση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης και σταθερότητας της Ένωσης, ειδικά στην ευρωζώνη.

Στον απόηχο του ηχηρού μηνύματος που έδωσαν με την παρουσία τους περισσότεροι από εκατό (100) χιλιάδες ευρωπαίοι εργαζόμενοι, στη διαδήλωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες ενάντια στα άκριτα μέτρα λιτότητας, που υιοθετούνται στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, και στη γενικότερη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ανέδειξε το ζήτημα της εγγύησης και διασφάλισης της κοινωνικής ευημερίας μέσω της διαφύλαξης και ενίσχυσης του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

Ο Ευρωβουλευτής Κ. Πουπάκης κατέθεσε τροπολογίες, οι οποίες ενσωματώθηκαν στη γνωμοδότηση, τονίζοντας, ότι σε μια περίοδο ύφεσης, έντονων μακροοικονομικών προκλήσεων και κοινωνικής αστάθειας, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της στρατηγικής για την επόμενη δεκαετία (Ευρώπη 2020), θα πρέπει να υπάρξει διασύνδεση μεταξύ οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνεται ισομερώς υπόψη τόσο η διάσταση της βιωσιμότητας των οικονομικών όσο και της κοινωνικής επάρκειας. Πιο συγκεκριμένα, με την παρέμβαση του Έλληνα Ευρωβουλευτή ενσωματώθηκαν στη γνωμοδότηση:

• η ανάγκη ύπαρξης μηχανισμού αξιολόγησης των κοινωνικών επιπτώσεων των αναδιαρθρώσεων που δρομολογούνται και ιδίως σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης,
• η εισαγωγή ενός αξιόπιστου και διαφανούς πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης των αναπτυξιακών πολιτικών των κρατών μελών, υπό το πρίσμα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της δημιουργίας νέων βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων εργασίας,
• η ενίσχυση της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αποτελεί τη φωνή του Ευρωπαίου πολίτη, στον κύκλο εποπτείας των οικονομικών πολιτικών, των πολιτικών απασχόλησης και της αξιολόγησης του αντικτύπου των πολιτικών αυτών και
• η αξιολόγηση της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών από τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν για κάθε κράτος, ανάλογα με τα διαφορετικά σημεία αφετηρίας αυτών.

"Το ΑΕΠ και οι υπόλοιποι ποσοτικοί μακροοικονομικοί δείκτες είναι χρήσιμα εργαλεία ανάλυσης της οικονομικής συγκυρίας, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορούν να αποτυπώσουν επαρκώς την καθημερινότητα των πολιτών. Οι πολιτικές που προωθούνται τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσα και στα κράτη-μέλη πρέπει να διαμορφώνονται μέσα από ένα ισότιμο συνδυασμό των οικονομικών, κοινωνικών και ποιοτικών δεικτών, ώστε να προλαμβάνονται στο μέγιστο βαθμό οι κοινωνικές επιπτώσεις από τις δημοσιονομικές αναδιαρθρώσεις. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι ο δρόμος για μια οικονομικά εύρωστη Ευρώπη περνά μέσα από την Ευρώπη της κοινωνικής σταθερότητας και της απασχόλησης, την Ευρώπη της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής", δήλωσε σχετικά ο Έλληνας Ευρωβουλευτής.
 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης