Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 -

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίστηκε η έκθεση για την αξιολόγηση της Οδηγίας για τις υπηρεσίες

E-mail Εκτύπωση

Υιοθετήθηκε σήμερα, με μεγάλη πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας για τις υπηρεσίες 2006/123/EK. Η εν λόγω Οδηγία έχει ως στόχο να ανοίξει την αγορά για τους παρόχους υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέτοντας σε εφαρμογή την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας που συνιστά τη βάση για την κοινή αγορά.

Το κύριο ζήτημα της έκθεσης είναι η αξιολόγηση της εφαρμογής και της εγγραφής της Οδηγίας για τις υπηρεσίες στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών και η παρουσίαση περαιτέρω προτάσεων, ώστε να αντιμετωπίσουν τα κράτη τα βασικότερα προβλήματα στην εφαρμογή της Οδηγίας: η έλλειψη ενημέρωσης προς τις επιχειρήσεις για το τι ισχύει σε κάθε κράτος μέλος, ο περιττός διοικητικός φόρτος και οι χρονοβόρες διαδικασίες, που εμποδίζουν σημαντικά τις διασυνοριακές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και τη διαμόρφωση ισότιμων συνθηκών ανταγωνισμού. Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκαν και οι 11 τροπολογίες του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κ. Πουπάκη, οι οποίες και συμπεριλήφθησαν στο τελικό κείμενο.
Πιο συγκεκριμένα με τις τροπολογίες του υποστήριξε:
• την εκπόνηση μελέτης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα πραγματικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της Οδηγίας για την απασχόληση εντός της ΕΕ,
• τη διαμόρφωση των Κέντρων Ενιαίας Εξυπηρέτησης σε πλήρεις πύλες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, επιτρέποντας την εξ' αποστάσεως διεκπεραίωση διαδικασιών και διατυπώσεων που πρέπει να ακολουθήσουν οι πάροχοι υπηρεσιών που επιθυμούν να ιδρύσουν επιχείρηση ή να παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες,
την παροχή πληροφοριών από τα κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης σχετικά με το εργατικό και το φορολογικό δίκαιο που ισχύει στα κράτη μέλη και αφορά τους παρόχους υπηρεσιών, καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται με τη διασυνοριακή γλωσσική εξυπηρέτηση (παροχή πληροφοριών σε γλώσσες πέραν των εθνικών, ιδίως στις γλώσσες των γειτονικών χωρών), ώστε να ξεπεραστεί ο γλωσσικός σκόπελος που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών, γεγονός που θα οδηγήσει στην αύξηση των διασυνοριακών επενδύσεων,
την ανάγκη να αναπτυχθούν δράσεις εκπαίδευσης των υπαλλήλων των εθνικών και περιφερειακών διοικήσεων που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο των υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει καλύτερη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Στην παρέμβασή του στην Ολομέλεια ο Κ. Πουπάκης ανέφερε ότι οι δραστηριότητες που καλύπτει η Οδηγία για τις υπηρεσίες συνιστούν αποφασιστικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και καταπολέμησης της ανεργίας, καθώς αναλογούν στο 40% του ΑΕΠ και των θέσεων εργασίας της ΕΕ, προσθέτοντας ότι η εν λόγω Οδηγία θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα στις ΜΜΕ, να προσφέρουν στους πολίτες καλύτερες υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές. Ωστόσο υπογράμμισε "για την ολοκλήρωση της αγοράς, την προώθηση της ανάπτυξης αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης θα πρέπει τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την ολοκλήρωση της εφαρμογής της Οδηγίας και να προσαρμόσουν τυχόν ασάφειες της Οδηγίας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων".
 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης