Κώστας Πουπάκης

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017 -

Δύο επίκαιρες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

E-mail Εκτύπωση

1. Άτυπες μορφές απασχόλησης με δεινές συνέπειες στο εισόδημα των εργαζομένων και τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Επ.Ε) στην Ελλάδα για το πρώτο δίμηνο του 2011, η ελαστικοποίηση του πλαισίου που διέπει τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης έχει οδηγήσει σε επικράτηση της εργασιακής αυτής πρακτικής στον τομέα της απασχόλησης. Για το προαναφερόμενο διάστημα η πλήρης απασχόληση στις νέες συμβάσεις μειώθηκε κατά 45% περίπου, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε αύξηση της τάξεως του 22% περίπου της εκ περιτροπής απασχόλησης. Ταυτόχρονα οι προσλήψεις μειώθηκαν κατά 10.32%, με την ανεργία να ανέρχεται στο 15%, αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Συνέπεια των παραπάνω αποτελεί τόσο η αύξηση του ποσοστού των φτωχών εργαζομένων και του αριθμού των ανέργων όσο και το οικονομικό αδιέξοδο των ασφαλιστικών ταμείων τα έσοδα των οποίων μειώνονται λόγω των περικοπών των μισθών και την σταδιακή απομάκρυνση από την πλήρη απασχόληση.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:
1. Διαθέτει στοιχεία για τα ποσοστά χρήσης ευέλικτων μορφών απασχόλησης στα Κράτη Μέλη; Με ποιό τρόπο η χρήση της ευελιξίας στις μορφές απασχόλησης έχει επιδράσει στα ποσοστά ανεργίας κατά την περίοδο της ύφεσης;
2. Πώς αξιολογεί το γεγονός ότι παρατηρείται ιδιαίτερη επέκταση της πρακτικής της «εκ περιτροπής εργασίας», που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποδοχών πολλών εργαζομένων κάτω από τα επίπεδα του βασικού μισθού; Στην Ελλάδα η δυνατότητα εφαρμογής εκ περιτροπής εργασίας από τις επιχειρήσεις έχει αυξηθεί στους 9 μήνες για κάθε ημερολογιακό έτος. Διαθέτει στοιχεία για το χρονικό όριο που διέπει αυτή τη μορφή απασχόλησης στα αλλά Κράτη-Μέλη της ζώνης του Ευρώ;
3. Θεωρεί ότι οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αναφέρονται και στο Μνημόνιο Συνεργασίας, συνάδουν με τις αρχές της ευελιξίας με ασφάλεια (flexicurity);
4. Θεωρεί, με βάση τα παραπάνω, ότι το μοντέλο εργασιακών σχέσεων που υιοθετήθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, εξυπηρετεί τους στόχους της δημοσιονομικής εξυγίανσης, της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της διατήρησης της ποιοτικής απασχόλησης και του μετριασμού της ανεργίας;

2. "Ανακύκλωση" νέων εργαζομένων α λα κάρτ

Στην Ελλάδα με την υπογραφή του νόμου 3899/2010 θεσπίζεται η επέκταση της δοκιμαστικής περιόδου στην εργασία από δύο μήνες σε 12 μήνες για όλους τους εργαζομένους ανεξαιρέτως, χωρίς ειδικές προβλέψεις ανάλογα με την ειδικότητα τους και την εξειδίκευση της εργασίας που προσλαμβάνονται να εκτελούν. Παράλληλα, δεν γίνεται λόγος για την αναγκαία εκπαίδευση που πρέπει να δοθεί από τον εργοδότη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ενώ δεν προβλέπονται περιορισμοί, αναφορικά με προηγούμενη σχετική προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη. Με το τέλος της δοκιμαστικής περιόδου ο εργοδότης έχει δικαίωμα να μη συνεχίσει την εργασιακή σχέση, δίχως καμία προειδοποίηση, χωρίς ο εργαζόμενος να δικαιούται αποζημίωση, ενώ ταυτόχρονα δεν προβλέπεται κάποια ειδική συμφωνία σχετικά με την δοκιμαστική περίοδο (αναγγελία της δοκιμαστικής περιόδου στις αρμόδιες αρχές - επιθεώρηση εργασίας) - καθώς με την υπογραφή μιας σύμβασης αορίστου χρόνου εξαρτημένης εργασίας οι πρώτοι δώδεκα μήνες λογίζονται ως δοκιμαστική περίοδος.

Δεδομένου ότι το διάστημα της δοκιμαστικής περιόδου είναι από τα μεγαλύτερα που προβλέπονται σε σχέση με τις χώρες της ζώνης του Ευρώ, και ήδη παρατηρούνται φαινόμενα καταχρηστικής συμπεριφοράς από πλευράς ορισμένων εργοδοτών, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Μπορεί να μας αναφέρει τις αντίστοιχες ρυθμίσεις για τη δοκιμαστική περίοδο στις υπόλοιπες χώρες της ζώνης του ευρώ, και ποσοστά για το ποιές από αυτές συνεχίζουν σε τυπική σχέση απασχόλησης;
2. Στο πλαίσιο προώθησης βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των εργασιακών σχέσεων ποιά μοντέλα είναι τα πλέον επιτυχημένα αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα (υπάρχει, δηλαδή, ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξίας της αγοράς εργασίας και την εργασιακή ασφάλεια);
3. Η συγκεκριμένη ρύθμιση, κατά την άποψη της Επιτροπής, λειτουργεί στο πνεύμα της ποιοτικής και αξιοπρεπούς εργασίας, διασφαλίζοντας ευελιξία για την αγορά εργασίας και ταυτόχρονα την ασφάλεια του εργαζομένου;


 

 

Social Networks

Με ενδιαφέρει η γνώμη σας

Περιμένω τις απόψεις, προτάσεις, θέσεις σας σε θέματα που σας αφορούν. Είμαι στη διάθεσή σας να αναλάβω δράση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Υποβολή ερώτησης